Yhdistyksen säännöt

Kansainvälisen politiikan yhdistyksen voimassa olevat säännöt 07.11.2016 alkaen. 

1§ Nimi ja kotipaikka

1.1. Yhdistyksen virallinen nimi on Kansainvälisen politiikan yhdistys. Englanninkielinen nimi on ”Finnish Association of International Affairs”. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

1.2. Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kukin yksin.

1.3. Yhdistyksen kieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Virallinen kieli on suomi.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

2.1. Kansainvälisen politiikan yhdistys on valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuoriso- ja opiskelijajärjestö, jonka tavoitteena on edistää keskustelua ja tiedonvälitystä kansainvälisiin suhteisiin liittyvistä aiheista. Yhdistys voi tehdä vaikuttamistyötä, kunhan vaatimus sitoutumattomuudesta täyttyy. Toimintamuotojensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • Järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
 • Järjestää erilaisia tapahtumia kohdeyleisönään nuoret ja opiskelijat
 • Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • Antaa kannanottoja ja julkilausumia
 • Harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä sisarjärjestöjensä kanssa.

2.2. Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Yhdistys voi järjestää pääsymaksullisia tapahtumia, myyjäisiä, illanviettoja ja huvitilaisuuksia sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

3§ Jäsenyys

3.1. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallituksen kokous. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja toimii niiden edistämiseksi sekä suorittaa vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

3.2. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa vuosittain syyskokouksen määräämän kannatusmaksun.

3.3. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

3.4. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta, tai jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä ja periaatteita. Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon erottamisesta.

4§ Yhdistyksen kokoukset

4.1. Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset.

4.2. Kevät- ja syyskokousten kokouskutsut on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko julkaisemalla kutsu yhdistyksen Facebook-sivuilla tai kotisivuilla internetissä tai lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle. Kokouskutsu voidaan lähettää jäsenille myös sähköisesti. Muut yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta samalla tavalla kuin sääntömääräiset kokoukset.

4.3. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

4.4. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Etäosallistuminen sähköisesti on sallittua.

4.5. Kevätkokous on pidettävä vuosittain helmi-toukokuussa, ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokous on pidettävä vuosittain syys-joulukuussa ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/toiminnantarkastaja
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

4.6. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

4.7. Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo siihen olevan tarvetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on tällöin pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen hallitukselle jättämisestä. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

5§ Hallitus

5.1. Yhdistyksen toiminnasta vastaa yhdistyksen syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu:

 • Puheenjohtaja
 • Kolmesta kahteentoista (3-12) muuta vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä sekä 0-13 varajäsentä

5.2. Yhdistys voi myöntää hallituksen jäsenelle eron hänen pyynnöstään.

5.3. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt enintään vuodeksi kerrallaan ja asettaa tarpeelliset työryhmät. Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai mikäli puolet hallituksen jäsenistä vaatii kokouksen koolle kutsumista. Etäosallistuminen sähköisesti on sallittua.

5.4. Yhdistyksen hallitus on kokouksissaan päätösvaltainen, jos kaikille jäsenille on tiedotettu kokouksesta, ja läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

6§ Tili- ja toimintakausi

6.1. Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

6.2. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7§ Sääntömuutokset ja mahdollinen yhdistyksen lakkaaminen

7.1. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi äänienemmistöllä (yli puolet äänistä) kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) päivää. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkaa olemasta, sen varat on luovutettava näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi.

7.2. Niiltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.